СВИКВАТ РОСА В „СЛЪНЧЕВ БРЯГ”АД НА 19 ЮНИ

         Изпълнителният директор на „Слънчев бряг”АД Златко Димитров свиква Редовно общо събрание на акционерите /РОСА/ и представя материали за общо събрание на акционерите на 19.06.2021 г. от 11:00 часа в град Несебър в административната зала на Главната дирекция в кк Слънчев бряг.

         Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в размер на 171 885,01 лв., а членовете на Одитния комитет получават възнагражденията си за 18 000 лв. На последното си заседание на Съвета на директорите на „Слънчев бряг”АД членовете гласуваха единодушно в изпълнение на горепосочените си функции,че възнагражденията им е общо в размер на 171 885,01 лв.

         Иво Маринов-председател на СД получава 21 414,26 лв, Златко Димитров-изпълнителен директор и член на СД – 61 833,79 лв, и членовете на СД: Мариела Павлова- 19 104,48 лв, Константин Лефтеров – 21 361,15 л ви Соня Енилова- 21 855,88 лв.

         Няма да се разпределя печалба за финансовата 2020 г. и да не се изплащат дивиденти.

         В проектодневния ред на РОСА на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. са включени 14 точки.Точка 1 е за приемане на Доклада на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2020 г.,а проектът за решение на ОС е приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.Начинът за гласуване ще се осъществява: за, против, по своя преценка, въздържал се.По същия начин ще се гласува и по останалите точки.

         Следващата точка е за приемане на годишния финансов отчет за 2020 г. и към Финансовия отчет за 2020 г. както и одитния доклад на регистрирания одитор Илина Нотева за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2020г.

         По другите две точки са за: за приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.В проекта за решение е на ОС: приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020г. и,приемане на доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2020г.В проекта за решение от ОС е: приема доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2020г.

         На последното заседание на Съвета на директорите на „Слънчев бряг”АД в състав: Иво Маринов-председател, Златко Димитров-изпълнителен директор и членовете: Мариела Павлова, Константин Лефтеров и Соня Енилова, гласуваха единодушно в изпълнение на горепосочените си функции,че възнагражденията им е общо в размер на 171 885,01 лв.

         Иво Маринов-председател на СД получава 21 414,26 лв, Златко Димитров-изпълнителен директор и член на СД – 61 833,79 лв, и членовете на СД: Мариела Павлова- 19 104,48 лв, Константин Лефтеров – 21 361,15 л ви Соня Енилова- 21 855,88 лв.

         Брутните заплати в размер на 750 лв,членовете на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2020 г: Венцислав Терзийски-председател и, членове Тони Петров и Теодор Марковски получават възнаграждения в размер на общо 18 000 лв.

         ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг“ АД за 2020 г.,а по т.8 предвид разпределението на финансовия счетоводен резултат за 2020 г.– печалба в размер на 386 006, 45 лв с предложение да не се разпределя печалба за финансовата 2020 и да не се изплащат дивиденти, а счетоводната печалба да остане като неразплетена печалба.

         По т.12,13 и 14 ОСА дава съгласие за продажба на недвижими имоти: „Транстурист”ООД, „Дерамко файнешъл – България” ЕООД, „Енергия Техноинвест” ЕООД

         Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 05.05.2021 – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 1 957 808 броя.

         При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 05.07.2021 г. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения и то е законно, независимо от представения капитал.