Общото събрание се проведе дистанционно

        Независимо от съществуващата епидемиологична обстановка, свързана с Covid 19 „Общинска организация Движение Русофили-Несебър”, по решение на Управителния съвет дистанционно проведе своето Общо събрание.

         Дневният ред включваше Доклад на мандатната комисия, Доклад за дейността на Сдружението през 2020 година, Отчет на контролно-ревизионната комисия, приемане на промени в Устава,освобождаване на досегашните членове на Управителния съвет и избор на нов Управителен съвет.

         Докладите на комисиите бяха приети единодушно с несъществени допълнения. Подчертано беше, че членския състав към деня на провеждане на Общото събрание е 515 човека, от които близо половината са руски граждани с имоти в Общината. Като слабост в дейността на стария Управителен съвет беше отчетено преустановяването на активните контакти с хората в селата и приемането им в Сдружението.

         Предложенията по изменение на Устава предизвикаха дебати сред участниците. В крайна сметка, след гласуване, в Устава бяха направени три основни допълнения и изменения.

         Първо, беше променено името на Сдружението и то вече се нарича СДРУЖЕНИЕ С РУСИЯ ЗА ВЯРА, ЕДИНЕНИЕ И КУЛТУРА-НЕСЕБЪР. Сдружението и за в бъдеще ще развива своята дейност в обществена полза.

         Второто съществено изменение беше дадената възможност за асоцииране на Сдружението в международни обществени структури със сходни цели.

         Третата важна промяна беше приемането на задължителен членски внос, нещо, което в стария Устав не беше предвидено. Това се наложи поради липса на достатъчно средства за заплаше на наема на помещението което Сдружението ползва за клубна база.

         СДРУЖЕНИЕ С РУСИЯ ЗА ВЯРА, ЕДИНЕНИЕ И КУЛТУРА-НЕСЕБЪР е единственото ЮЛНЦ в общината, което изразходва получаваната ежегодно общинска субсидия единствено за наема на клуба.

         След приемане оставката на членовете на стария Управителен съвет, Общото събрание избра с единодушно гласуване за членове на новия Управителен съвет:
Вероника Николаева Иванова ;
Ваня Бончева Тенева;
Георги Желев Славов;
Иванка Димитрова Атанасова;
Ирена Димитрова Божилова;
Катержина Николова Христова ;
Максим Василев Момчилов;
Оксана Алексеевна Золотих и
Христо Иванов Николов

     Избирането на Оксана Алексеевна Золотих беше знак на признание към активната ѝ волонтьорска дейност и за нейните организационни прояви в рамките на Сдружението. Общото събрание избра за Председател на Управителния съвет досегашния председател и основател на Сдружението Христо Иванов Николов.

         Той беше избран и за представляващ Сдружението, а в случаите, когато няма възможност да представлява Сдружението представляващ ще бъде Ирена Димитрова Божилова.

         Първото заседание на новия Управителен съвет гласува за заместник председатели Ирена Димитрова Божилова и Иванка Димитрова Атанасова.
За секретар на Сдружението беше преизбрана Вероника Николаева Иванова .

         Общото събрание избра за Почетен председател Христо Иванов Николов поради неговата активна дейност от създаването на Сдружението до този момент. Съгласно Устава, Почетният председател е с право на глас в Управителния съвет, може да съвместява длъжността с тази на председател и не е ограничен във време.

         Всички решения и свързаните с тях промени бяха внесени в Агенцията по вписванията и са приети без изменения.