Отчетоха касовото изпълнение на бюджета за 2023 г.

         В касовото изпълнение на бюджета на община Несебър към 31.12.2023 г. отчетените данни показват, че планираните приходи са в размер на 63 750 999 лв. , а за отчетения период са събрани 67 475 530 лв. За 31.12.2022 г. планираните приходи са в размер на 56 024 638 лв , за отчетния период са събрани 69 123 309 лв.

         С най-голям относителен дял са постъпленията от приходи от имуществени данъци -41 172 155 лв, а приходите от общински такси- 16 068 126 лв, в т.ч. битови отпадъци – 14 153 907 лв, приходи от технически услуги – 399 082 лв и приходи от административни услуги – 543 897 лв.

         Към 31.12.2022 г. с най- голям относителен дял постъпленията от приходи от имуществени данъци са 42 270 936 лв; приходи от общински такси — 16 414 290 лв, в т.ч битови отпадъци 14 809 935 лв, приходи от технически услуги — 452 554 лв и приходи от административни услуги — 606 965 лв.

         От глоби и санкции — 1 887 521 лв ; постъпления от продажба но нефинансови активи — 749 942 лв ;концесии —2 841 541 лв, а към 31.2.2022 г. показателите са: от глоби и санкции — 2 448 13 лв ; постъпления от продожба но нефинансови активи — 871 617 лв ; концесии —3 344 290 лв

         За отчетния период през 2023 г, общината е получило от ЦБ – 27 342 935 лв, в т.ч.; 31-11 общо допълваща субсидия — 23 222 571 лв, а през 2022 г. данните за отчетния период общината е получило от ЦБ – 20 955 078 лв, в т.ч.; 31-11 общо допълваща субсидия — 18 882 925 лв.

         Към 31 .12.2023 г. общината има просрочени несъбрани вземания в размер на 4 533 982 лв, а същите са отразени по баланса на общинската администрация. Към същата дата наличностто по банкови сметки на Община Несебър е в размер на 14 310 803 лв , от които 7 600 000 лв депозит бюджетни средства и 923 984 валута.В общинота нямо отклонени средства от държавни в местни дейности.

         Към 31.12.2022 г. общината има просрочени несъбрани вземания в размер на 4 269 899 лв, а същите са отразени по баланса на общинската администрация. Наличността по банкови сметки на Община Несебър е в размер на 30 763 844 лв , от които 7 600 000 лв депозит бюджетни средства и 820 395 валута.В общината няма отклонени средства от държавни в местни дейности.

         Акцентите от касовото изпълнение на бюджета за 2023 г. в зала „Мелсас” бяха представени от Иван Гургов – заместник- кметът по „Бюджет и финанси“ към община Несебър.