33 точки са в проекто дневния ред на Общинския съвет

         Председателят на Общинския съвет Върбан Кръстев насрочи заседанието на Общинския съвет за 30.04.2024 г. в зала „Мелсас” на Община Несебър.

         Председателят на Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда Костадин Нищелков ще докладва с най-много точки – 13.

         Христо Яръмов – председател на Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия ще докладва с 12 точки.

         В Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет председателят Кирил Киров ще докладва също по 4 точки.

         Благой Филипов – председателят на Комисия по бюджет и финанси ще докладва по 2 точки.

         Председателят на Комисията по култура, туризъм, спорт, рекламна дейност и международно сътрудничество Сотир Наумов ще докладва по една точка.

         А председателят на Комисия по европейски фондове, национални и регионални програми и инвестиционна политика Пейчо Колев ще докладва също по една точка.

         По точка 1 е за гласуване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

         По точка 2 е за обявяване на 2 май за празничен град на гр. Свети Влас, а по точка 6 ще докладва Дочка Маринова – секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общински съвет – Несебър, за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.