Председателят на Общинския съвет Върбан Кръстев насрочи постоянните комисии на Общинския съвет-Несебър

         За 23.04.2024 председателят на Общинския съвет Върбан Кръстев насрочи постоянните комисии на Общинския съвет. Първото заседание е на председателя на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет Кирил Киров, който ще докладва от 10:00 до 10,30 ч.

         Председателят на Комисия по култура, туризъм, спорт, рекламна дейност и международно сътрудничество Сотир Наумов ще докладва за времето 10:30 до 11:00 ч.

         Председателят на Комисия по европейски фондове, национални и регионални програми и инвестиционна политика Пейчо Колев ще докладва от 11:00 до 11:30 ч.

         От 11,30 до 12,00 ч. ще докладва Вержиния Георгиева – председател на Комисията по образование, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности.

         Председателят на Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда Костадин Нищелков ще докладва за времето 13:00 – 14:00 ч.

         Христо Яръмов – председател на Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия ще докладва от 14,00 до 15:00 ч.

         Докладването на Благой Филипов – председател на Комисия по бюджет и финанси ще започне от 15:00 ч.