Считано от 1 април закриват и отриват щатове за общински служители

         По предложение на Иван Гургов – за кмет на община Несебър съветниците гласуваха за приемане промяна на структурата на общинска администрация и дейности към нея.

         Общинският съвет с 19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие решение №81.Считано от 01.04.2024 се закрива дейност „Други дейности по икономиката“ – Информационни центрове с численост от 4 щатни бройки.

         Дава съгласие за увеличаване на числеността на персонала, а именно: Общинска администрация -Несебър с 5 щатни бройки, в т.ч.:отдел „Несебър – световно насл едство, туристическа реклама и култура“ – 3 щатни бройки;отдел „Здравеопазване, образование и социални дейности“ – 1 щатна бройка; отдел „Информационна сигурност“ – 1 щатна бройка.

         В дейност „Други дейности по икономиката“ – 6 щатни бройки, в т.ч. се включват за: Кметство Обзор – 3 щатни бройки и Конферентен център – 1 щатна бройка,- Кметство Свети Влас – 2 щатни бройка, Музей „Старинен Несебър“ – 3 щатни бройки.

         Разходите за работни заплати и осигурителни плащания са в рамките на одобрените бюджетни кредити с бюджета за 2024 г.

         Кметът на Общината да възложи на директора на Музей „Старинен Несебър“, създаването на по-добра организация на работното време на музеите и те да бъдат отворени за посетители и през зимния сезон в почивните дни – събота и неделя.