Общинските съветници в Несебър ще гласуват по 11 точки

       Председателят на Общинския съвет-Несебър Върбан Кръстев насрочи заседанието на Общинския съвет на 19.02.2024 в зала „Мелсас”, а в проектодневния ред са включени 11 точки.

         По предложение на председателя Върбан Кръстев точка 1 е избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Баня.По точката ще докладва председателят на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет Кирил Киров. Докладването за избора на временно изпълняващия длъжност за кмет на кметство в с.Баня е за Милена Чакърова, досегашен старши специалист в служба „Гражданска регистрация”.Изборът й ще продължи за срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

         Иван Гургов – заместник- кмет на община Несебър ще представи приемане промяна на структурата на общинска администрация и дейности към нея, което ще бъде докладвано от Благой Филипов – председател на Комисията по бюджет и финанси.

         Николай Димитров – кмет на община Несебър ще представи проекто за бюджет на община Несебър за 2024 г., по който също ще докладва председателят на комисията Благой Филипов.

         По последните две точки, представени от Николай Димитров – кмет на община Несебър за определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи, по реда на Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ за 2024 г. и предприемане действия по привеждане на ОУП /ТУП/ на община Несебър в съответствие с изискванията на чл.10, 11, 12 и 21 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, на основание чл.124 ал.1 от ЗУТ във връзка с § 4 от ПЗР на ЗУЧК, ще бъдат докладвани от Костадин Нищелков – председател на Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.