Съветниците гласуваха с 10 гл. „За” и 3 „Въздържали се”

         По предложение на председателя на Общинския съвет Върбан Кръстев и в присъствието на кмета на Община Несебър Николай Димитров се проведе съвместно заседание на четирите постоянни комисии. Съвместното заседание се състоя във връзка с обсъждане на проекта за бюджет на община Несебър за 2024г. като се цели по-голяма оперативност, при работата на комисиите при обсъждането му съвместно с представители на общинска администрация

         Съветниците присъстваха в: Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, Комисия по образование, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности,Комисия по култура, туризъм, спорт, рекламна дейност и международно сътрудничество и в Комисията по европейски фондове, национални и регионални програми и инвестиционна политика.

         След зададените въпроси и изчерпателните отговори по проведения дебат,10 съветници по проектобюджета гласуваха с 10 гл. »За», а тримата: Никола Пейков, Петър Тодоров и Георги Манолов гласуваха «Въздържали се».