Приеха Стратегията за управление на общинската собственост през мандат 2023-2027 г. в Несебър

         Точка първа бе гласувана по предложение на Върбан Кръстев – председател на Общинския съвет – Несебър по Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, а по него докладва председателят на комисията Кирил Киров.

         По точка пета по предложение на кмета на община Несебър Николай Димитров общинските съветници гласуваха за приемане на стратегия за управление на общинската собственост през мандат 2023-2027 г., годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2024 г. и отчет за 2023 г., а по него докладва председателят на комисията Христо Яръмов.

         Инж. Клара Стоянова – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционното планиране, строителството и контрол върху строителството“ представи шест точки, а по тях докладва председателят на комисията Костадин Нищелков