Премина общественото обсъждане на проектобюджета

       В зала „Мелсас“ премина обществено обсъждане на основните параметри и приоритетите на проектобюджета на Община Несебър за настоящата година. Целта е осигуряване на устойчиво и интегрирано местно развитие чрез оптимално разпределение на ресурсите за дейностите на общината, подобряване на жизнената среда и чистотата в населените места, запазване на финансовата стабилност. Основните акценти бяха очертани пред гражданите от Иван Гургов, заместник-кмет на Община Несебър.

         Общата бюджетна рамка е в размер на 105 450 000 лв. Приходната част на бюджета в местни дейности възлиза на 79 264 190 лв., а средствата от държавния бюджет за финансиране на делегирани дейности и др. е 26 185 810 лв.
От данъци върху имуществото са предвидени приходи в размер на 37 500 000, а неданъчните възлизат на 28 375 597 лв. Преходният остатък от 2023 г. е над 12 млн. лв.

         През 2024 г. Община Несебър ще продължи дейностите по осигуряване и гарантиране на социалното включване на деца и лица от уязвими групи, управлението и подобряването на качеството на социалните услуги Домашен социален патронаж, Асистентска подкрепа, Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, клубове на пенсионера, както и подпомагане на спортни клубовe и сдружения с нестопанска цел, чиято дейност е в полза на местната общност.

         Акцентите в разходите за местни дейности и дофинансирани държавни дейности са благоустрояването, озеленяването, чистотата и подобряването на жизнената среда, текущи ремонти на: улици, тротоари и междублокови пространства, стълбове за улично осветление, парково осветлениена общински административни сгради, детски градини и училища.

         Капиталовата програма за 2024 година възлиза на стойност 48, 5 млн. лв., от които 30 млн. са осигурени от държавния бюджет.

         В капиталовата програма на общината за настоящата година са включени обекти от техническата инфраструктура, нови и ремонти на детски площадки, вътрешно квартални улици, подобряване на условията в сгради общинска собственост. В частта проектиране са заложени: проекти за консервация и реставрация на културни ценности, нови улици, тротоари, паркинги, велоалеи, спортни и детски площадки по населени места, улично осветление в населените места и др. В частта строителство е отбелязано: изграждане на нови спортни игрища – гр.Св.Влас и с.Равда, ремонт и обновяване на общинска пътна мрежа, строителство и основен ремонт на обществени сгради и др.

         На общественото обсъждане бяха представени одобрени и нови проекти по оперативни програми, сред които: саниране на читалище „Яна Лъскова 1905“ – Несебър; реконструкция, модернизация и изграждане на ново, енергийно-ефективно улично осветление в с. Равда; възстановяване по автентични данни на каменна вятърна мелница, находяща се на северен бряг в Стария Несебър; изграждане на сцена на открито – амфитеатър, в гр.Несебър, Северен бряг.