За покриване на разходите по доставка на хляб и хлебни изделия до 500 жители

         По предложение на Николай Димитров – кмет на община Несебър отпускат допълнителни средства за покриване на разходите по доставка на хляб и хлебни изделия в населени места в ПК „Балкан“ – Обзор.

         Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие решение №33.На основание чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., Общинският съвет – Несебър даде съгласие да се отпуснат средства в размер на 6000 лв. на Потребителска кооперация ”Балкан“-Обзор за покриване на разходите по доставка на хляб и хлебни изделия в селата Раковсково, Паницово, Приселци, Емона и Козница.