Отпускат целеви средства

         По искане на кмета на Община Несебър Общинският съвет с 16 гл. „за” и 4 гл. «въздържали се» от гласували 20 общински съветници прие решение №30.

         Решението е на основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.133 от Закон за физическо възпитание и спорта, чл.3 т.2 от Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в Община Несебър и при спазване на разпоредбите на чл.20 от Закона за държавните помощи, Общински съвет – Несебър отпуска целеви средства за неикономическа дейност в размер на 79 000 лв. /седемдесет и девет хиляди лева/ на ОФК „Несебър” за покриване на разходи по издръжка на Детско-юношеска школа.

         Средствата да се осигурят от бюджета на общината за 2023 г. от Дейност 714 Спорт и спортни бази, §4500.
На основание чл. 60 от АПК, предвид необходимостта от средства на спортния клуб за издръжка и покриване на просрочени задължения през 2023 г. допуска предварително изпълнение на решението.