Общинските съветници ще гласуват исканията на несебърския кмет Николай Димитров

         По седем точки ще доклад Петър Тодоров председател на комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет.А по т.2 е за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

         Сотир Наумов – председателят на Комисията по образование и култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейност ще докладва по четири точки. По т.8 е приемане на Проекта на Стратегия за културното наследство на община Несебър за периода 2023-2032, а по т.11 е за отпускане на допълнителна финансова субсидия на спортни клубове от община Несебър

         По десет точки ще докладва Върбан Кръстев-председател на комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми.По т.14 е приемане на годишните финансови отчети и балансите на ,,Медицински център Д-р Димитър Пеев“ ЕООД за 2020 г., 2021 г. и 2022 г., а по т.19 е приемането за бюджет на община Несебър за 2023

         От комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия председателят Славчо Станелов щ докладва по единадесет точки.По т.32 е предложение за намаляване размера на наемните цени на наематели на общински нежилищни имоти.

         В комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда председателят Костадин Нищелков ще докладва по деветнадесет точки.По няколко точки са за даване съгласие за процедиране изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ, а по т.39 е съгласуване на схема за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, община Несебър.

         Точките в проектодневния ред 52, а на последното заседание на Общинския съвет-Несебър през 2019 г. точките бяха 35.Тогава нямаше никакви реплики и дуплики, а само двама гласуваха „Въздържали се”. По този начин съветниците започнаха да гласуват в 11,03 ч. и завършиха в 12,03 ч. като имаше пауза от 15 мин. за историческата снимка на съветниците от мандата 2015-2019 г.

         Данните от проведените досега сондажи на Агенциите за социологически проучвания показват с висока степен на вероятност, че статуквото в местния парламент няма да се промени. Съотношението от статистиката след последното заседание на Общинския съвет на 05.09.2019 г е 92,11: 7,89 в полза на несебърския кмет Николай Димитров.

         И без присъствието на някои съветници, мониторингът от гласуването за пореден път показва красноречиво, че всички групи в Общинския съвет олицетворяват статуквото, което гласува единодушно предложенията на кмета Николай Димитров.

         Към днешна дата /09.09.2023/ инициативни комитети за независими кандидат –кметове за местните избори на 29 октомври са: за кмет община Несебър-Николай Димитров, за кметство Гюльовца- Жельо Желев и за кметство Баня Росица Ракова.

         Инициативният комитет на кмета на община Несебър Николай Димитров продължава да събира подписката си, а след което ще обяви кандидатирането си за кмета на общината за края на подписката. Макар и без да имат право да гласуват, тяхното мълчание преди и след заседанието на общинския съвет, може да се приеме за мълчаливо съгласие по гласуваните предложения от кмета на Общината.