Проектобюджетът за 2023 г. на община Несебър е 118 121 500 лв

         Финансовата рамка за бюджета на община Несебър ще бъде представена за публично обсъждане на 23 август

         бщинската администрация в Несебър ще представи основните параметри на проектобюджета си за настоящата година на предстоящото публично обсъждане.

         Общата рамка е в размер на 118 121 500 лв като проекта за държавните приходи е от 23 543 442, а от местни доходи – 94 578 058 лв. Заложените имуществени данъци за приходи са 35 000 000 лв., а неданъчните приходи възлизат на 3 250 000 лв.Проектът за приходи и доходи от собственост възлизат на 17 050 000 лв.

         Проекто разходите по бюджета също са в размер на 118 121 500 лв. Разходите във функция „Образование” държавното финансиране е 19 255 699 лв., а местни дейности – 5 319 180 лв.

         Планираните разходи за строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда са в размер на 52 672 500 лв

         За „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” са предвидени 9 047 900 лв., за „Икономически дейности и услуги” – 9 032 976 лв.А капиталовите разходи с местни дейности са в размер на 35 559 287 лв