Отправена е покана

         Предстои провеждането на консултации за съставяне на Общинска избирателна комисия – Несебър за Местни избори на 29.10. 2023

         Кметът на община Несебър Николай Димитров е отправил покана за провеждане на консултации за съставяне на Общинска избирателна комисия, за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година.В нея са поканени ръководствата на: коалиция ГЕРБ-СДС, коалиция „Продължаваме промяната –Демократична България”, пп „Възраждане”, пп ДПС, коалиция „БСП за България” и пп „Има такъв народ”.

         На основание чл.75, ал.1 от Изборния Кодекс, Решение №1962-МИ от 04 август 2023година на ЦИК, кметът Ви каня на 22.08.2023 от 10 ч. в заседателната зала на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия.Съгласно Решение №1962-МИ/04.08.2023г., т.3 на ЦИК, кметът моли да се подготвят и носят със себе си следните документи:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжносдт в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите 31.07.2023г. /по изключение е допустимо представяне на удостоверение издадено по-рано/, или заверено копие на решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище /ако все още няма диплома/; в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

д) предложение на партиите и коалициите за резервни членове;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс /приложение към Решение №1962-МИ/04.08.2023г. на ЦИК/

         Изискуемите горепосочени документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до ЦИК.

         На основание т.2 от №1962-МИ/04.08.2023г. на ЦИК, настоящата покана да се оповести публично, като се публикува на интернет страницата на общината.