Промяна в състава на постоянните комисии на Общински съвет

         Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие решение №925.

         На основание чл.21, ал.1, т.1 във връзка с чл.33, ал1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Несебър реши:

         1. Избира Виктор Паскалев за член на постоянната Комисия по Образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности на мястото на подалия оставка общински съветник Тонка Пешева.

         2. Избира общинския съветник Виктор Паскалев за член в състава на постоянната Комисия по Закона за установяване на конфликт на интереси на мястото на подалия оставка общински съветник Тонка Пешева.