Утвърдиха размера на финансовата субсидия на спортните клубове в Несебър

         По предложение на Румен Кулев – председател на Общинския съвет – Несебър приеха утвърждаване размера на финансова субсидия на спортните клубове, осъществяващи дейност на територията на община Несебър за 2023 г.

         Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие решение №897.

         На основание чл. 21, ал.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.3 т.1 от Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в Община Несебър реши:

         І. Утвърждава финансова субсидията за СНЦ «ОФК Несебър» – гр. Несебър ЕИК 102726591, представлявано от Недялко Димов Москов в общ размер на 480 000 лв. /четиристотин и осемдесет хиляди лева/, от които 350 000 лв. /триста и петдесет хиляди лева/ за Детско юношеската школа към ОФК «Несебър».

         ІІ. Утвърждава финансова субсидия в общ размер на 295 350 лв. /двеста деветдесет и пет хиляди триста и петдесет лева/ за подпомагане дейността на спортните клубове в Община Несебър, които съобразно получените точки, посочени в протокола на комисията по чл.16, ал.4 от Наредбата се разпределят, както следва:

1. На сдружение с нестопанска цел ФК „Устрем Тънково“, ЕИК 176206331 представлявано от Милчо Дичев Янчев за 10 точки – сумата в размер на 5 500 лв.
2. На сдружение с нестопанска цел ФК „Свети Влас“, ЕИК 176026059, представлявано от Станимир Стоянов Стоянов за 10 точки – сумата в размер на 5 500 лв.
3. На сдружение с нестопанска цел ФК „Черноморец“ гр. Несебър, ЕИК 102887057, представлявано от Кирил Добринов Добрев за 10 точки – сумата в размер на 5 500 лв.
4. На сдружение с нестопанска цел ФК „Равда“, ЕИК 176255257, представлявано от Илиян Григоров Дуков за 10 точки – сумата в размер на 5 500 лв.
5. На сдружение с нестопанска цел ФК „Атлетик – 2014“, ЕИК 176709959, представлявано от Венцислав Светлозаров Гичев за 20 точки – сумата в размер на 11 000 лв.
6. На сдружение с нестопанска цел Спортен Клуб „Бушидо“ гр. Несебър, ЕИК 176021222, представлявано от Христо Ангелов Терзиев за 40 точки – сумата в размер на 22 000 лв.
7. На сдружение с нестопанска цел Спортен клуб по „Баскетбол Несебър“ гр. Несебър, ЕИК 176625518, представлявано от Стойчо Димчев Кукучев за 9 точки – сумата в размер на 4 950 лв.
8. На сдружение с нестопанска цел „Несебър Мото клуб“, ЕИК 147106659, представлявано от Антони Кръстев Иванов за 10 точки – сумата в размер на 5 500 лв.
9. На сдружение с нестопанска цел Спортен клуб по художествена гимнастика „Море“ гр. Несебър, ЕИК 176771793, представлявано от Ваня Великова Желева за 20 точки – сумата в размер на 11 000 лв.
10. На сдружение с нестопанска цел „Стрелкови клуб Несебър“ гр. Несебър, ЕИК 177125416, представлявано от Борис Димчев Кукучев за 24 точки – сумата в размер на 13 200 лв.
11. На сдружение с нестопанска цел Общински ветроходен клуб „Несебър 2000“, ЕИК 102641438, представлявано от Кирил Христов Жеглев за 60 точки – сумата в размер на 33 000 лв.
12. На сдружение с нестопанска цел Клуб по Лека атлетика „Несебър 1971“ ЕИК 177106316, представлявано от Васил Димитров Лечев за 6 точки – сумата в размер на 3 300 лв.
13. На сдружение с нестопанска цел Спортен клуб по подводен риболов – Несебър ЕИК 176344752, представлявано от Веселин Иванов Томов за 20 точки – сумата в размер на 11 000 лв.
14. На сдружение с нестопанска цел „Фудо-шин- Несебър“ – гр. Несебър ЕИК 176620250, представлявано от Тихомир Великов Петров за 6 точки – сумата в размер на 3 300 лв.
15. На сдружение с нестопанска цел „Тенис академия Несебър“ гр.Несебър ЕИК 205100793, представлявано от Мирослав Руменов Бесов за 18 точки – сумата в размер на 9 900 лв.
16. На сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по баскетбол Свети Влас“ ЕИК 205204496, представлявано от Стоян Велков за 25 точки – сумата в размер на 13 750 лв.
17. На сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по бойни спортове Несебър“ ЕИК 176959539, представлявано от Антони Василев Тодоров за 20 точки- сумата в размер на 11 000 лв.
18. На сдружение с нестопанска цел Хандбален клуб „Петър Бабев“ – гр. Несебър ЕИК 205124947, представлявано от Цветан Димитров Стойков за 30 точки – сумата в размер на 16 500 лв.
19. На сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по водни спортове Месембрия“ ЕИК 147242036, представлявано от Десислава Георгиева Николчева–Спасова за 22 точки – сумата в размер на 12 100 лв.
20. На сдружение с нестопанска цел Спортен клуб „Сентоки“ гр. Обзор ЕИК 176665377, представлявано от Атанас Кирилов Райков за 12 точки – сумата в размер на 6 600 лв.
21. На сдружение с нестопанска цел „Яхт и сърф клуб Несебър 2009“ ЕИК 175823479, представлявано от Александър Стоилов Александров за 14 точки – сумата в размер на 7 700 лв.
22. На сдружение с нестопанска цел Клуб по спортни танци – „Несебър“ гр. Несебър ЕИК 175722619, представлявано от Кристина Христова Линова за 30 точки -сумата в размер на 16 500 лв.
23. На сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб Егалите“ гр. Несебър ЕИК 177065691, представлявано от Николай Георгиев Когелов за 25 точки – сумата в размер на 13 750 лв.
24. На сдружение с нестопанска цел Фехтовален клуб „Несебър“ ЕИК 175996876, представлявано от Запрян Ванчев Ванчев за 10 точки – сумата в размер на
5 500 лв.
25. На сдружение с нестопанска цел „Колоездачен клуб“ гр. Несебър ЕИК 102852586, представлявано от Йордан Димитров Йорданов за 70 точки – сумата в размер на 38 500 лв.
26. На сдружение с нестопанска цел „Несебър яхт клуб“ ЕИК 147129437, представлявано от Карина Красимирова Вангелова за 6 точки – сумата в размер на 3 300 лв.

         ІІІ. На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА отпуска на Сдружение с нестопанска цел «Спортен клуб по водни спортове Месембрия» с ЕИК 147242036, представлявано от Десислава Георгиева Николчева–Спасова допълнителна целева субсидия в размер на 10 000 лв. /десет хиляди лева/ за подпомагане дейността на клуба по водно спасяване, осъществявана в акваторията на Община Несебър.

         IV. На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 127 ал. 1 т.1 и т.4 от ЗФВС, отпуска на сдружение с нестопанска цел ФК „Черноморски спортист-2022 “ гр. Обзор ЕИК 207042445, представлявано от Димитър Стоянов Жеков целево финансова субсидия в размер на 5 500 лв., за стимулиране развитието на спортно – състезателната дейност и подготовка на формация от деца, родени през 2016/2017 г. с цел участието им в предстоящата състезателна година в първенствата на БФС във възраст „U5“ през 2023 г.

         V. Утвърждава резерв в размер на 9 150 лв. /девет хиляди сто и петдесет лева/ за целево финансово подпомагане на спортни клубове, която сума може да бъде използвана приоритетно за финансиране организирането или участието в спортни прояви на международно, национално или общинско ниво и/или за организирането на спортни прояви на територията на община Несебър, след решение на Общински съвет – Несебър.

         VI. Поради необходимостта от средства за подпомагане на дейността на спортните клубове, свързана със състезателната им дейност и дейностите пряко свързани с развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорт и аматьорски масов спорт за всички, на основание чл. 60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.