Приети са бюджетните средства за СНЦ в размер на 106 000 лв

         По предложение на Румен Кулев – председател на Общинския съвет – Несебър съветниците отпуснаха за бюджетни средства за нуждите на сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.

         Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие решение №904.
І. На основание чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър отпуска средства за нуждите на сдруженията с нестопанска цел развиващи дейности на територията на община Несебър, както следва:

1. На „Дружество на инвалидите Обзор”, ЕИК: 000707565, представлявано от Гинка Димитрова Тодорова – 3 000 лв.
2. На СНЦ „БЧК – Филиал – Несебър”, ЕИК: 000703415, представлявано от Христо Генадиев Григоров – 6 000 лв.
3. На СНЦ „Тракийско дружество Несебър” – гр. Несебър, ЕИК: 176889845, представлявано от Виолета Никова Георгиева – 6 000 лв.
4. На „МКПББ Тодор Александров” – гр. Несебър, ЕИК: 176800202, представлявано от Иван Петров Бабев – 3 000 лв.
5. На СНЦ ”Вардарско слънце” – гр. Несебър, ЕИК: 175867828, представлявано от Емилия Петровна Каминская – 3 000 лв.
6. На Клуб художествена гимнастика „Черноморец” – гр. Бургас, ЕИК: 812091300, представлявано от Ана Георгиева Бошева-Костадинова – 3 000 лв.
7. На „Общинска организация на съюза на инвалидите” – Несебър, ЕИК: 000707565, представлявано от Георги Димитров Колев – 6 000 лв.
8. На „Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество между български и гръцки граждани Месамбрия” – гр. Несебър, ЕИК: 102785230, представлявано от Стефан Щерионов Щерионов – 3 000 лв.
9. На Демократичен съюз на жените – Несебър, ЕИК: 175881450, представлявано от Добринка Гроздева Рашкова – 2 000 лв.
10. На „Общински театър Димитър Еленов“ – гр. Несебър, ЕИК: 102216574, представлявано от Никола Василев Ефтимов – 20 000 лв.
11. На Ловно-рибарско дружество „Несебър”, ЕИК: 175687463, представлявано от Николай Стоянов Трифонов – 7 000 лв.
12. На Ловно-рибарско сдружение „Балкан – 2012”, ЕИК: 176417556, представлявано от Георги Иванов Георгиев – 7 000 лв.
13. На „Сдружение на занаятчиите и творците в община Несебър“ – гр. Несебър, ЕИК: 176409424, представлявано от Надежда Боянова Трифонова – 3 000 лв.
14. На „Движение на жените от община Несебър“, ЕИК: 176876417, представлявано от Димка Георгиева Милушева – 2 000 лв.
15. На СНЦ „Регионално сдружение на занаятчиите – Несебър“, ЕИК: 175633373, представлявано от Стоян Златинов Златинов – 3 000 лв.
16. На Дамски клуб – «Монро» гр. Обзор, ЕИК: 177028433, представлявано от Атанаска Петрова Белчинова – 4 000 лв.
17. На Сдружение „С Русия за вяра, единение и култура – Несебър“, ЕИК: 177005559, представлявано от Христо Иванов Николов – 2 000 лв.
18. На Общинска организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/, ЕИК: 121071877, представлявано от Златан Кирилов Стойков – 2 000 лв.
19. На Сдружение «Делфин Обзор» – гр. Обзор, ЕИК: 176924837, представлявано от Павел Янев Павлов – 3 000 лв.
20. На Сдружение с нестопанска цел «Терпсихора» гр. Свети Влас, ЕИК: 205005074, представлявано от Ленка Налбантовова – 2 000 лв.
21. На Регионална организация на слепите към съюза на слепите в България, ЕИК: 000703155, представлявано от Васил Трифонов Долапчиев – 3 000 лв.
22. На Сдружение „Несебър АРТ“, ЕИК: 205918270, представлявано от Видка Липчева Иванова – 3 000 лв.
23. На Дружество на несебърските художници гр. Несебър, ЕИК: 102931653, представлявано от Румяна Иванова Йоргова – 3 000 лв.
24. На Сдружение „Контролен граждански блок“, ЕИК: 206062345, представлявано от Михаил Георгиев Полименов – 3 000 лв.
25. На Футболен клуб – ветерани гр. Обзор, ЕИК: 204960252, представлявано от Свилен Ангелов Иванов – 2 000 лв.
26. На Сдружение „Танцово студио Емоушън“, ЕИК: 206879692, представлявано от Красимира Димитрова Ангелова – 2 000 лв.

                                                                        Общ размер: 106 000 лв.

         II. Утвърждава резервен фонд в размер на 14 000 лв. /четиринадесет хиляди лева/, с които средства могат да бъдат финансирани сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на общината, извън посочените в т. I от 1 до 26, след изрично решение на Общински съвет-Несебър.
III. Упълномощава кмета на общината да сключи договори за финансово подпомагане с посочените в точка първа сдружения, като в тях да бъде залегната клауза за реда и начина на възстановяване на отпуснатите средства, за които е установено неправомерното им разходване.