С допълнителни възнаграждения за първотото тримесечие на 2023 г.

         По предложение на Дочка Маринова – секретар на община Несебър, Общинският съвет прие решение за допълнителното възнаграждение за първото тримесечие на 2023 г. на Кмета на Общината и Кметовете на населени места.

         На основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.18 т.6 от Вътрешните правила за заплатите на община Несебър, Общинският съвет – Несебър с 20 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 21 общински съветници , прие решение №903 да одобри на кмета на община Несебър и на кметовете на населени места в общината за постигнати резултати за първото тримесечие на 2023 г., сумите да са в размер по 520 лв:

Кмет на община Несебър 520
Кмет на кметство гр.Обзор 520
Кмет на кметство гр.Св.Влас 520
Кмет на кметство с.Равда 520
Кмет на кметство с.Оризаре 520
Кмет на кметство с.Гюльовца 520
Кмет на кметство с.Кошарица 520
Кмет на кметство с.Тънково 520