30 точки в проектодневния ред на Общинския съвет в Несебър

         По предложение на председателя на Общинския съвет Румен Кулев е обявено заседание в Заседателната зала на община Несебър в което са включени 30 точки за 5 декември.

         Заседанието ще започне с Петър Тодоров – председател на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет председателят ще докладва 10 точки, а след това последователно ще продължат: Върбан Кръстев – председател по Комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми ще доклада 9 точки,Славчо Станелов – председател на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия ще докладва 4 точки, а Костадин Нищелков – председател на Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда ще докладва 7 точки.

         По т.2 е докладната записка от Николай Димитров – кмет на община Несебър за извършване на таксиметров превоз на територията на община Несебър, а по т.3 е докладната записка от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно промяна в състава на постоянните комисии в местния парламент.