В проекто дневния ред общинските съветници в Несебър ще обсъждат 30 точки

         Председателят на Общинския съвет-Несебър Румен Кулев насрочи заседанието на Общинския съвет на 20 септември в зала „Мелсас”, а в проектодневния ред са включени 30 точки.

         С най-много точки председателят на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия Славчо Станелов ще докладва по 10 точки.

         В Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопа нство и опазване на околната среда председателят Костадин Нищелков ще докладва 9 точки.

         В Комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми вместо председателя Върбан Кръстев ще докладва заместник – председателя Георги Манолов по 4 точки.

         Петър Тодоров – председател на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет също ще докладва по 4 точки.

         В Комисия по образование и култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности с председател Георги Манолов ще докладва по 3 точки.

         По т.1 в проектодневния ред кметът на Община Несебър Николай Димитров ще представи Наредба за изменение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър. А по т.2 кметът Николай Димитров ще докладва проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.