Окончателният годишен план на бюджет 2021 г. възлиза на 71 224 383 лв

         По предложение на кмета на Община Несебър Николай Димитров Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие решение №694.

         На основание чл.140 от ЗПФ и чл.44 от Наредба №12 на Общински съвет Несебър, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър:

         І. Приема уточнен годишен план на Бюджета за 2021 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

1.1.ПО ПРИХОДА, – 71 224 383лв
в т.ч.
За делегирани от държавата дейности – 18 021 594лв
За местни дейности – 53 202 789лв
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1 /
1.2.ПО РАЗХОДА, – 71 224 383лв
в т.ч.
За делегирани от държавата дейности – 18 021 594лв
За дофинансирани от държавата дейности
със собствени приходи – 4 922 030лв
За местни дейности – 48 280 759лв
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

         1.3.Одобрява плана на капиталовите разходи за 2021 г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

         1.4.Приема окончателния годишен план на средства от Европейския съюз от КСФ, РА и други за 2021 г. /съгласно Приложениe №4 /.

         ІІ.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2021г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

2.1.ПО ПРИХОДА, – 61 252 947лв
в т.ч.
За делегирани от държавата дейности – 17 286 219лв
За местни дейности – 43 966 728лв
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/

2.2.ПО РАЗХОДА, – 61 252 947лв
в т.ч.
За делегирани от държавата дейности – 17 286 219лв
За дофинансирани от държавата дейности
със собствени приходи – 4 094 665лв
За местни дейности – 39 872 063лв
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

         2.3. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2021г.,по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

         2.4. Приема отчета на сметките за средства от Европейския съюз от КСФ, РА и други за 2021г. /съгласно Приложение №4/.

         2.5. Приема отчета на изразходените средства от дейността на читалищата на територията на Община Несебър за 2021г, съгласно Приложение №5.

         2.6. Приема отчета на изразходените средства от дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Несебър за 2021 г – субсидии за „СНЦ Черно море” на план – 93 000 лв на разход – 93 000 лв.

         2.7. Приема отчета на изразходените средства от дейността на спортните клубове на територията на Община Несебър за 2021 г, съгласно Приложение №6.

         2.8. Налични към 31.12.2021 г.задължения за разходи в размер на 1 049 479 лв., 1,8% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 58 398 818лв., съгласно изискването на чл.94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси.

         2.9. Налични към 31.12.2021 г. ангажименти за разходи са в размер на 29 821 602 лв., 51.1% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 58 398 818 лв., съгласно изискването на чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси.

         2.10. Приема отчет – сметка за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2021г., съгласно Приложение №7.
/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/