СВИКВАТ РОСА В „СЛЪНЧЕВ БРЯГ”АД С 20 ТОЧКИ И 2 ОСТАВКИ

         Подадени са оставките на председателя на Съвета на директорите на „Слънчев бряг”АД Иво Маринов и члена на съвета Константин Лефтеров.

         Изпълнителният директор на „Слънчев бряг”АД Златко Димитров свиква Редовно общо събрание на акционерите /РОСА/ и представя материали за общо събрание на акционерите на 29.06.2022 г. от 11:00 часа в град Несебър в административната зала на Главната дирекция в кк „Слънчев бряг”.

         По т.3 е за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите,която е в размер на 174 828,21 лв., а през миналата година възнагражденията са били в размер на 171 885,01 лв.

         Златко Димитров-изпълнителен директор и член на СД е получил 63 807,67 лв, Иво Маринов-председател на СД -22 226,72 лв, и членовете на СД: Мариела Павлова- 19 250,84 лв, Константин Лефтеров – 19 331,45 лв и Соня Енилова- 20 719,50 лв.Няма да се разпределя печалба за финансовата 2021 г. и да не се изплащат дивиденти.

         В проектодневния ред на РОСА на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. са включени общо 20 точки.Точка 1 е за приемане на Доклада на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2021 г., а проектът за решение на ОС е приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.Начинът за гласуване ще се осъществява: „за”, „против”,” по своя преценка”, „въздържал се”.По същия начин ще се гласува и по останалите точки.

         Следващата точка е за приемане на годишния финансов отчет за 2021 г. и към Финансовия отчет за 2021 г. както и одитния доклад на регистрирания одитор Венцислав Терзийски за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2021 г. По другите две точки са за: за приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.В проекта за решение е на ОС: приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. и,приемане на доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2021 г.В проекта за решение от ОС е: приема доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2021 г.

         На последното заседание на Съвета на директорите на „Слънчев бряг”АД в състав: Иво Маринов-председател, Златко Димитров-изпълнителен директор и членовете: Мариела Павлова, Константин Лефтеров и Соня Енилова, гласуваха единодушно в изпълнение на горепосочените си функции,че възнагражденията им е общо в размер на 171 885,01 лв Венцислав Терзийски-председател,остава без заплата, а членовете Тони Петров и Теодор Марковски получават възнаграждения в размер по 6 983,76 лв.

         По т.11 ще се гласуват оставките на председателя на Съвета на директорите Иво Маринов и членът на Съвета на директорите Константин Лефтеров.

         По т.12 Съветът на директорите ще остане в състав Златко Димитров- изпълнителен директор на „Слънчев бряг”АД и членове Мариела Павлова и Соня Енилова, до вписването на новоизбрания орган за управление с редовен 5 членен състав, възоснова на конкурса по реда и условията на ЗПП и ППЗПП.

         Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 19.05.г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 1 957 808 броя.

         При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 14.07.2022 г. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения и то е законно, независимо от представения