Община Несебър разпространи позицията си относно отделянето на Обзор

         Позиция на Община Несебър относно отделянето на Обзор в отделна община, включваща гр. Обзор и селата  Баня, Емона, Раковсково, Приселци, Паницово и Козница

         Уважаеми представители на медиите,

         Изпращаме Ви  ясната и категорично заявената още миналата година позиция на Община Несебър относно запазване на нейната цялост. Предоставяме на Ваше внимание нашите аргументи, които считаме, че са основателни, мотивирани и подкрепени с факти, въпреки които бе допуснато провеждане на референдум за отделянето на Обзор в самостоятелна административна единица.

         За да се образува нова община по смисъла на чл. 8 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, трябва кумулативно да са налице следните предпоставки: населението да е над 6000 души общо в населените места, които ще бъдат включени в общината; трябва наличие на населено място – традиционен обединяващ център с изградена социална и техническа инфраструктура, осигуряваща обслужването на населението; включване на всички съседни населени места, за които не съществуват условия за създаване на отделна община или които не могат да се присъединят към друга съседна община;  максимална пътнотранспортна отдалеченост на населените места от центъра на общината не повече от 40 км.; възможност за финансиране на разходите на новосъздаващата се община с приходи по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси в размер не по-малко от половината от средното им равнище за страната по данни от последния годишен отчет за изпълнението на бюджетите на общините.

         При справка в ГРАО, броя на лицата с адрес по населените  места Обзор и селата Баня, Емона, Раковсково, Приселци, Паницово и Козница  през 2021 година са 2351. През 2022 г. се отчита спад в общия брой, който според справката на ГРАО е 2334. Вземайки предвид тези данни, Община Несебър счита, че не е налице първата предпоставка за образуване на самостоятелна община, тъй като населението на бъдещата община ще е по-малко от половината от изискуемия по закон минимум.

         Считаме също така, че изградената към момента социална инфраструктура не само, че няма да бъде подобрена, а по-скоро се очаква да се понижи като качество, тъй като  Община Несебър не би имала основание да подпомага финансово съответните служби в чийто район на дейност е бъдещата Община Обзор, като например средства за подпомагане на здравеопазването, сметопочистване и сметоизвозване, озеленяването, осигуряването на социални придобивки и т.н.  Именно поради невъзможността да покрива собствените си разходи, бъдещата община не би могла да заделя средства, които към момента осигурява Община Несебър. По тази причина, за да бъдат обезпечени дейностите в същия обем, средствата следва да бъдат отпуснати от българската държава.

         Община Несебър счита за необходимо да отбележи, че  разстоянието между гр. Несебър и гр. Обзор  е по-малко от 40 км.
Относно възможността за финансиране на разходите на новосъздаваща се община, Община Несебър заявява, на база приходно-разходната част за Обзор от през предходните години, че дефицит винаги е съществувал, и се покрива от приходите на останалите населени места от Община Несебър.

         Освен това при образуване на нова община сега съществуващата структура в  Обзор и съставни селища би претърпяла сериозни промени, със значително увеличаване на числеността на щата и съответно разходите за заплати и осигурителни вноски, за обезпечаване на всички дейности и услуги, необходими за функциониране на община. За което считаме, че прогнозираните средства за работни заплати ще бъдат крайно недостатъчни. Считаме, че изискването на чл. 8, ал. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България категорично не е изпълнено по т. 1 и т. 5.

         Обособяването на нова община  води до промени в Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на населените места от новата административна единица. Това означава промяна в идентификатора на недвижимите имоти и като следствие на това допълнителни разходи за собствениците на имоти. Разходите ще продължат с подмяна на личните карти, шофьорски книжки и други документи по отношение на адресната регистрация. Следва да бъде създаден районен съд.

         На територията на бъдещата община Обзор няма и действащо депо за битови отпадъци. Към момента събирането и транспортирането на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Общината Несебър се извършва от Общинско предприятие „БКСО”.

         По отношение на бъдещата Община Обзор: крайбрежната територия между в.с.“Елените“, с. Емона, гр. Обзор и с. Баня се характеризира с висока консервационна стойност по отношение на биологичното разнообразие. Тук попадат три знакови защитени територии (ПЗ нос Емине, ЗМ „Иракли“ и ЗМ „Смирките“), обявени за опазване на пясъчни дюни, естествени горски съобщества и находища на редки растителни и животински видове. Територията попада и в границите на четири защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ и е обект на опазване както от националното законодателство, така и от международни конвенции и споразумения.
Вземайки предвид гореизложеното, Ви обръщаме внимание, че в землището на гр. Обзор, с. Баня и с. Емона има много частни и то окрупнени терени, притежание на различни фирми. В проекта за Общ устройствен план на Община Несебър, с цел запазване на територията и спазване на всички ограничения, произтичащи от екологична мрежа „НАТУРА“, за голяма част от териториите е предвидено да се запазят  като горски фонд, за да се съхрани и опази в максимална степен природното богатство и многообразие на района. Не е трудно да  се стигне до извода, че корпоративно-частни интереси целят обособяването на нова община, в която ползвайки тези  територии, да се преконфигурира баланса, така че значителна част от тези терени да бъдат застроени.

         В момента, благоустроените територии  в Община Несебър са съредодотени в селищата, гравитиращи около Несебър, вл. к.к. „Слънчев бряг“. При едно бъдещо отделяне на Обзор в самостоятелна административна единица, процентът на урбанизирани територии в новообразуваната община би спаднал до толкова, че да позволи благоустрояване на голяма площ от оставащите свободни площи в землищата на населените места.

         Освен това при отделяне на селища от Община Несебър, съществува риск от спирането и/или отлагане реализацията на вече подготвени проекти за реконструкция на съществуваща и изграждане на нова канализационна мрежа, както и реконструкция за повишаване ефективността на ПСОВ в землищата на Обзор и Бяла.
Позицията на Община Несебър е продиктувана и от опасенията на жителите на с. Баня, с. Емона, с. Паницово и с. Козница по следните въпроси, отговори на които не е даден, нито преди, нито след проведения референдум, а именно:
1.  Кой ще поеме разходите, свързани с промяна на актове за собственост, лични карти, шофьорски книжки и други документи?
2.  Кой ще гарантира на жителите на бъдещата община начина на придвижване от едно населено място до друго, както в границите на бъдещата община, така и до селища от други общини?
3.  Как жителите на бъдещата община биха били облекчени при ползване на нотариални услуги или защита на правата си по съдебен ред? Съгласно чл. 101 ал. 1 от ЗННД – Местата за нотариуси в определен район  не могат да бъдат по-малко от две. На 10 000 жители в определен район се открива едно място за нотариус. При наличие на население от по – малко от 3 000 човека не е ясно дали би се открило място за нотариус в бъдещата община Обзор.
Следва да бъде създаден районен съд. Това е така, тъй като компетентността на районния съд е обвързана с границите на общината. Разбира се, възможно е правните спорове да продължат да се разглеждат от Районен съд – гр. Несебър или друг районен съд на съседна община, но в тази случай неясна остава целта за обособяване на нова община, тъй като физическите и юридическите лица по никакъв начин няма да бъдат облекчени.
4. Как бъдещата община би обезпечила нормалното развитие на малките населени места, включени в състава й,  при положение, че няма яснота как самата тя би се издържала?

         Община Несебър, във вида в който е днес, съществува като  много успешна и жизнена структура вече повече от 60 години. Всички тези години са време на възход, движения напред, непрекъснат просперитет. Това е благодарение на общите усилия, на обединената воля за промяна, на съвместната работа за благото на гражданите. Едва ли бихме постигнали тези резултати поотделно. Силни сме, когато сме заедно и това е неоспорима максима. Разделението означава отслабване на капацитета на общността и в крайна сметка невъзможност за осъществяване на  основните политиките в полза на гражданите.

         Община Несебър счита, че нездравото домогване до власт и  облагодетелстване на корпоративно-частния  интерес за сметка на  общността не трябва да се допуска.