Извънредното заседание бе с единствена точка

         На извънредно заседание Общинският съвет в Несебър гласува единствена точка за определяне на период и територии по реда на чл.15 ал.2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ за 2022 година.

         В предложението на председателя на Общинския съвет Румен Кулев по докладната записка на Виктор Борисов – зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост“ при община Несебър за определяне на период и територии по реда на чл. 15, ал.2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ за 2022 г. общинските съветници  с 14 гл. „за“ от гласували 14 общински съветници  приеха решение №596.

         Общинският съвет – Несебър, на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ и чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т. 23 от ЗМСМА дава съгласие забраната за извършване на строителни и монтажни работи по чл. 15 от ЗУЧК да не се прилага за обект: „Училище „Любен Каравелов“, находящ се в гр. Несебър, ул. „Мена“ № 1, одобрен за финансиране по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ от програма „Красива България“ на МТСП през периода 16 юни – 01 октомври 2022 г.

         С оглед кратките срокове по проекта и значимия обществен интерес на програма „Красива България“, част от която е той, допуска предварително изпълнение на решението, съобразно чл. 60 от АПК.