Проведе се извънредното заседание на общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг”АД

         Под председателството на Силвия Димитрова – директор на дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите” в „Слънчев бряг”АД се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите /ОСА/.

         В дневният ред бяха включени акционерите:  Диана Томова, упълномощен от министъра на туризма Христо Проданов, упражняващ правото на собственост на Българската държава върху 75 % от капитала на „Слънчев бряг”АД, и Аспарух Иванов, представляващ 0,27 % от капитала на  акционерното дружество.

         При кворум от 75,27%  от капитала по т.1  действителните гласове  на акционерите гласуваха 100 % за решението  за изменения и  допълнения на Устава на „Слънчев бряг”АД. По т. 2  представителят на държавата със 75 %  от капитала на дружеството гласува „за” решението за провеждане на конкурс за избор на членовете  на Съвета на директорите, а акционерът Аспарух Иванов с 0,27 % от капитала гласува „против”

         С взетото решение се възлага на представителя на държавата по организацията за  провеждане на конкурса по реда и условията на ЗПП и ППЗПП.