130 000 лв за ДЮШ на Несебър

         Общинският съвет- Несебър с 16 гл. „за” и 3 гл. «въздържали се» от гласували 19 общински съветници прие решение 513.

         На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.133 от Закон за физическото възпитание и спорта, чл.3 т.2 от Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър и при спазване на разпоредбите на чл.20 от Закона за държавните помощи, Общинският съвет – Несебър отпуска целеви средства за неикономическа дейност, в размер на 130 000 лв. на ОФК „Несебър“ – гр. Несебър, за покриване на разходи по издръжка на детско-юношеска школа.

         Средствата се осигуряват от бюджета на общината за 2021 г. от дейност 714 „Спортни бази“, § 4500.

         На основание чл.60 от АПК, предвид необходимостта от средства на спортния клуб за издръжка и покриване на посочените задължения през 2021 г., допуска предварително изпълнение на решението.