Намаляват размера на наемните цени на наематели на общински обекти в Несебър по действащи и сключени договори за наем

         В Общинския съвет-Несебър, в присъствието на кмета на община Несебър Николай Димитров, с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие решение да се намали с  50 %  размера на: месечният наем по действащи и сключени в посочения период договори за наем на нежилищни обекти терени за атракционни съоръжения, отдадени под наем  по реда на Наредба № 5 за РПУРОИ, и годишния наем, който наемателите следва да заплатят в посочения период по действащи или сключени през периода договори.

         Предвид необходимостта от подготовката на допълнителни споразумения към договорите за наем и с оглед началната дата на периода, за който ще се прилага преференцията, на основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.