Rеферендумът за селата Баня, Паницово,Емона и Козница ще се проведе днес на 4 юли

         С решение № 49/03.07.2021 ч. в 22:07 часа на електронната поща на ОИК Несебър бе получен отговор от Председателя на Общинския съвет –Несебър, според която се пише:

         „Общинският съвет се е произнесъл със свое решение № 381от 17.05.2021г., административен акт по който има определение на административен съд Бургас, с което общинската избирателна комисия е запозната.

         Предвид обстоятелството, че решенията на Общински съвет е предмет на административен контрол, Общинския съвет няма правомощия да се произнася до приключване на производството в с влязло в сила решение на съответният съд.

         ОИК е орган който, които съгласно ЗПУГДВМС организира провеждането на местният референдум, ведно с общинската администрация. Същата е запозната с определението на съда и в рамките на своите компетенции следва, да предприеме действия съобразявайки се с постановеният диспозитив.

         Общинският съвет няма правомощия, да изразява становища по повод определение на съдебен орган. Диспозитивът на определението по адм. дело 1128/2021г. на административен съд Бургас не може да бъде предмет на коментар, респективно решение на Общински съвет“ В ОИК-Несебър беше предложен следния проект за решение:

         „Във връзка с получен отговор от Председателя на Общински съвет-Несебър, по електронна поща в 22:07ч., че ОИК е запозната с определението на съда по адм.д. №1128/2021г. на Адм. съд-Бургас и в рамките на своите компетенции следва да предприеме действия съобразявайки се с постановения диспозитив, ОИК- Несебър спира всички действия, във връзка с произвеждането на местен референдум на 04.07.2021г. до постановяване на окончателен съдебен акт по горното дело”.

         От председателя на Общинския съвт-Несебър се посочва, че следва да се има предвид също така, че процесът е формален и в ОИК няма представени писмени доказателства, че е налице такъв тип определение (пр. ЦИК регистрира за участие в избори партии, но при регистрацията им в ОИК се представят документи в оригинал от надлежен субект).

         Общинският съвет, с оглед на правомощията си по чл. 26 и 27 от ЗПУГДВМС е компетентния в случая орган, който следва да се произнесе и ОИК се явява единствено изпълнител на съответните му решения и в този смисъл комисията не може да вземе решение за спиране на всички действия по произвеждането на референдума, насрочен за 04.07.2021г.

         В ОИК- Несебър проектът беше подложен на гласуване: 5 души са гласували ”За” и 5 души „Против”.Предвид изложеното, и предвид резултатите от проведеното гласуване, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, приложим съгласно § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, във връзка с чл. 7, ал. 3 от ЗПУГДВМС, ОИК – Несебър се стигна постановяване на решение за отхвърляне на проекта по смисъла на чл.85, ал.4, изр. второ от ИК.

         Решението бе разпространено в 23,43 часа и може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, по реда на чл.88 от ИК в срок три дни от обявяването му.Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Несебър в сградата на общинска администрация: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” №10 и да се публикува на интернет страницата на комисията.

         Предвид горното, следва да се уведомят председателите на СИК и другите служебно заети лица за продължаване действията по произвеждане на референдума на 04.07.2021г.