Одит в ПФК Несебър АД

          За пръв път назначават одитор за финансовото състояние  на ПФК «Несебър» АД  за периода  01.01.2007-31.12.2019 г.

         С кворум 17 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 18 общински съветници Общинският съвет-Несебър  прие  решение за отправяне искане за свикване на Общо събрание на Професионален футболен клуб „Несебър“ АД. Събранието прие за сведение финансово – икономическия и правен анализ на ПФК «Несебър» АД  за периода  01.01.2007- 31.12.2019 г.,  изготвен от «Активи ТРЗ» ЕООД.

         Последва и отправяне  до  Съвета на директорите на  Професионален  футболен клуб ‘’Несебър„ АД за свикване на Общо събрание на дружеството  в  срока  и  по реда, предвиден  в чл.18 от устава на дружеството и Търговския закон, като предлага следния проект за дневен ред:

1.Доклад на  съвета на директорите за дейността и финансовото състояние  на ПФК «Несебър» АД с  проект за решение: Приема /не приема/ отчета на съвета на директорите  на дружеството.Забележка:  Общинският съвет ще изрази своето становище по доклада за дейността  и финансовото състояние на  дружеството, след запознаването със същия   с   отделно решение.

2.Избор на нов съвет на директорите и освобождаване от длъжност, но не и от отговорност  на  досегашния състав  на  Съвета  на директорите с проект  за   решение: Освобождава от длъжност, но не и от отговорност досегашния състав на съвета на директорите и избира нов съвет на директорите,  съобразно предложенията, направени от акционерите.Забележка: Поименният състав на двамата нови членове в Съвета на  директорите от квотата на  Община Несебър,   ще бъде  определен и предложен  на Общото събрание , след  нарочно решение  на Общинския съвет.

3.Избор на регистриран одитор, който да извърши  одит на  финансовото състояние на дружеството с  проект за решение: Избира регистриран одитор.

         По т.4 съветниците уведомиха  Йордан Йорданов, представляващ АД-то и Николай Шопов,  председател на Съвет на директорите *,  че  представляващият община Несебър в Общото събрание на  Общинския съвет за всяко отделно Общо събрание, поради което за всички предприети действия по свикването на  Общо събрание, съгласно настоящото искане и по отношение на друга кореспонденция.

         Следва  същата да бъде отправяна  до  Общинския съвет, а не до членовете на Съвета на директорите от квотата на община Несебър, които съгласно чл. 220 от ТЗ не могат да  представляват акционера в Общото събрание.

РЕШЕНИЕ № 339

*          Препис от решението, след изготвяне на протокола на заседанието на Общинския съвет-Несебър  да се изпрати на представляващия ПФК ‘’Несебър„ АД-Йордан Йорданов по седалището на дружеството и по постоянния /настоящия/ адрес  на същия, както и на Николай Шопов – председател на съвета на директорите, чрез писмо с обратна разписка или по друг подходящ начин, удостоверяващ начина на връчването му.