Председателят на Общинския съвет Румен Кулев свика заседание с проектодневния ред от 44 точки

          Председателят на Общинския съвет-Несебър Румен Кулев насрочи заседанието на постоянните комисии в съвета.

          Петър Хрусафов- председател на комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет ще докладва по 4 т., а председателят на комисията по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности Георги Манолов ще докладва по 1 точка.

          Зам-председателят на комисията по бюджет и финанси и европейски фондове, национални и регионални програми Георги Манолов ще докладва 10 точките.

          В комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия ще заседават под председателството на Славчо Станелов точките са 21,а Костадин Нищелков-оглавяващ комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда точките са 8.

          По точките ще докладват кмета на Община Несебър Николай Димитров, заместник-кметвете: Виктор Борисов, Иван Гургов и Лазар Япааджиев, председателят на Общинския съвет Румен Кулев и главният архитект на общината арх. Валентин Димов.

          Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър ще докладва по т.1 на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, и по т.2
за проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.