Предстои обсъждането на общинския бюджет за 2023 г.

         На основание чл. 140 ал.4 от ЗПФ във връзка с чл. 44 ал.4 от Наредбата (12) за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър, във връзка с изготвеният от Кмета на Община Несебър, отчет за изпълнението на бюджета на Община Несебър за 2023г., уведомяват на местната общност, че на 17.06.2024 от 13:00 ч. в зала „Мелсас“, че ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на бюджета на община Несебър за 2023 г.

         На публичното обсъждане, се поканват да вземат участие всички заинтересовани лица от местната общност на Община Несебър.

         Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет най-късно до 17:00 ч. на 14.06.2024.