Започват консултациите за СИК в Несебър

         Съгласно Решение №1281-НС/16.08.2022г., т.7 на ЦИК, упълномощените представители на партии и коалиции е необходимо да представят следните документи:

– писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименование на партията или коалицията, която прави предложението; трите имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

– заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 1 август 2022г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47 -то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията.

– когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.

– списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

         Изискуемите горепосочени документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до РИК.

         На предишните избори оторизираните представители на партии и коалиции в Несебър присъстваха: „Продължаваме промяната”, „ГЕРБ-СДС”, „ДПС”, „БСП за България”,”Има такъв народ”, „Демократична България – обединена”.