Все още не е приключено административното производство срещу хотелиера, който завзе подарената от морето плажна ивица в Несебър

         Ръководството на хотелския комплекс „Сол Марина Палас“ Несебър, който завзе плажна ивица, все пак е премахнало шезлонгите, но не и чадърите. Това стана ясно от съобщение на Областната администрация в Бургас, която е открила административно производство по реда на чл. 80, ал. 1 от Закона за държавната собственост за изземване на територия – публична държавна собственост.

         Скандалът е от края на юли, който е вследствие на публикувани в социалните мрежи изплуваха снимки и клипове от монтирането на плажните принадлежности на малката ивица, намираща се на крайбрежната алея. В определени периоди морето се отдръпва и отваря известна площ, която е страхотна за плажуване. През 2022 г. се е оформирала доста голяма територия – площ 662 кв. м, върху която нерегламентирано и без правно основание са разположени 25 чадъра с шезлонги от собственика на намиращия се в непосредствена близост хотел. Производството е в ход, тъй като хотелиерът не е премахнал разположените върху пясъчната ивица съоръжения в указания му от областния управител 3-дневен срок за доброволно изпълнение, казват от Областна управа.

         „С назначаването си като областен управител от служебното правителство дадох ясната заявка пред обществеността, че един от основните ми приоритети ще е опазване на държавната собственост“, каза проф. Нейкова и допълни, че образуваното административно производство ще предостави възможност за становища и възражения от заинтересованите лица.

         За спазване на процедурата заинтересованата страна, срещу която започва административното производство, е информирана по надлежния ред като на основание чл.34, ал.3 от АПК се предоставя възможност в 3-дневен срок от получаване на уведомлението да изрази становище по събраните доказателства в преписката за изясняване на фактите и обстоятелствата, както и да предостави допълнително такива. В случай че в предоставения срок не бъдат събрани доказателства, че плажната ивица се държи на правно основание от хотелиера, областният управител ще издаде заповед за изземване на имота в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.

         Съгласно чл.80, ал.2 от ЗДС заповедта за принудително изземване се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията. Ако извършителят реши да предаде доброволно имота преди издаването на заповедта, административното производство ще бъде прекратено.

         „Разбирам, че намеренията са били добри, но и те трябва да бъдат облечени в законова форма“, каза още областният управител.

         Междувременно областният управител Нейкова издаде заповед за изземване срещу фирмата, собственик на хотел в гр. Несебър, за това че държи имот – публична държавна собственост, неоснователно, разполагайки без правно основание и без съгласието на собственика – Държавата, чадъри и шезлонги в имота, представляващ част от морското дъно по КККР на Несебър – новообразувана плажна ивица. Заповедта е издадена съгласно разпоредбата на чл.80, ал.1 от ЗДС, а именно: „имот – държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа заповед на областния управител, въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство.“

         В рамките на административното производство и до датата на заповедта административният орган не констатира служебно, нито фирмата ангажира доказателства за основанията си да държи имота чрез поставяне на чадъри и шезлонги в него. Не се събраха доказателства и за основанията на дружеството да иска „да обезопаси имота за своя сметка“ за ползването му като плаж, изразено и в постъпилите от заинтересованата страна писма преди образуването на административното производство.

         Собственикът на имота – Държавата, не е дал съгласието си нито в рамките на административното производство по издаване на тази заповед, нито по-рано дружеството „да продължи да държи плажната ивица безвъзмездно“. Собственикът на имота, т.е. Държавата, не е изразявал съгласие за поставяне на чадъри и шезлонги в имота или за приемане на предложението от фирмата за дарението им на Държавата. В становището на дружеството се съобщава, че е премахнало доброволно само поставените по-рано шезлонги, но не и разположените в имота чадъри. Ето защо, извършваните в имота действия от страна на дружеството, представляват държане без основание в закона за това.

         С издадената от областния управител заповед дружеството се задължава да освободи държавния имот от разположените в него чадъри и шезлонги до 08.00 часа на 22.08.2022 г. При липса на доброволно изпълнение на настоящата заповед ще се пристъпи към принудително изземване на държавния имот чрез освобождаването му от разположените в имота чадъри и шезлонги на хотела, собственост на дружеството на 22.08.2022 г. от 10.00 ч. в присъствието и със съдействието на органите на МВР.

         Издадената заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й на страната пред Административен съд – Бургас по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.