Не честваха 65 – годишнината на Старинен Несебър, не честват и 66 – тата му годишнина

         От 18 юли Старинен Несебър завърши своята 66 годишнина.Това е така тъй като с Постановление № 243 на Министерския съвет на НРБ от 18.07.1956 територията на старата част на град Несебър се обявява за архитектурно градоустройствен и археологически резерват от национално значение и се поставя под специален режим на градоустройствено и архитектурно изграждане.

         Постановлението представлява основополагащ документ за развитието на града като музеен, туристически и курортен комплекс от национално и международно значение.В него са разработени задълженията на всяко едно от тогава съществуващите министерства като това на: финансите, комуналното стопанство и благоустройство; електрификацията;народната отбрана;транспорта;културата;народното здраве и социалните грижи; земеделието.А също така и на : Българска академия на науките;Управление на горското стопанство;Главно управление на пътищата;Окръжен народен съвет-Бургас и Държавната планова комисия.

         Осем години по-късно Комитетът по култура и изкуство към Министерския съвет обнародва в ДВ бр.41/26.05.1964 Списък на паметниците на културата в град Несебър. В него са включени: 13 църкви, 2 турски бани, 2 вятърни мелници, 1 чешма, 70 частни къщи и 1 къща на Жилфонд, както и останки от крепостна стена извън дворищната регулация.

         Изпълнението на постановлението е възложено на министерства и институции през 1956 г., по това време продължава да е в сила.Днес някои от тях вече ги няма, други продължават да съществуват.

 Достатъчно е да си припомним,че на 22 ноември 1984 Бюрото на Министерския съвет приема Решение №185 за създаване на Национален координационен център за по-нататъшно развитие на град Несебър,за чийто председател е определен тогавашния вицепремиер Георги Йорданов.В този център ясно са определени правата и задълженията на всички участници.

         На Община Несебър в лицето на тогавашния изпълком на Общинския народен съвет /като един от участниците в съвета/,са отредени незначителни функции /и като права,и като задължения/.

         На 23 март бе публикувано, че се създава постоянна междуведомствена комисия за обекта на световното наследство „Старинен град Несебър”. Министерският съвет прие решение, с което одобри създаването на постоянна междуведомствена комисия, подпомагана от експертна работна група, за обекта на световното наследство „Старинен град Несебър”.

         Междуведомствената комисия и експертната работна група ще допринесат за прилагането на ясна и дългосрочна политика на държавно и общинско равнище за трайно решаване на проблемите на „Старинен град Несебър” в съответствие с критериите на ЮНЕСКО за поддържане на изключителната универсална стойност на обекта и осигуряване на устойчивото му развитие.

         В координация с всички заинтересовани институции и структури, междуведомствената комисия и експертната работна група ще изработят политики, предложения за законодателни мерки, ще съгласуват и координират решенията, плановете и проектите за консервация и развитие на „Старинен град Несебър”, както и ще наблюдават прилагането на препоръките и решенията на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО по отношение на обекта на световното наследство „Старинен град Несебър”.Но и от тогава до днес нищо съществено не се е случило.

         66 години по-късно, никой по никакъв начин не отбелязва навлизането в бележитата годишнина / същото бе и за 60-годишнината/, която на времето е била градивна, и историческа.Тя обаче не е само от и за Община Несебър, а и за Бургаска област, страната и чужбина. Но кой да помни? А отговорът е, не трябвало, а трябва !!!

         Защото загрижеността за “Старинен Несебър” би трябвало да бъде реална, а не въображаем, или пък някаква медийна шумотевица.За всеки случай публикуваме факсимилета от двата исторически документа – да се знаят и помнят: ПМС №18.07.1956 г. и ПМС № 05.08.1958 г. – Списък на паметниците на културата в град Несебър.