Нарастват персонала от 4,5 на 9,5 броя в щата

         Председателят на Общинския съвет-Несебър Румен Кулев насрочи заседанието на Общинския съвет на 4 юли в зала „Мелсас”, а в проектодневния ред са включени 22 точки.

         С най-много точки председателят на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия Славчо Станелов ще докладва по 10 точки.

         В Комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми вместо председателя Върбан Кръстев ще докладва заместник – председателя Георги Манолов по 5 точки.

         В Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда председателят Костадин Нищелков ще докладва 4 точки. Петър Тодоров – председател на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет също ще докладва по 2 точки.

         В Комисия по образование и култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности с председател Георги Манолов ще докладва по1 точка.

         По т.1 зам. – кметът на община Несебър Виктор Борисов ще предложи промени в Правилника за устройството и дейността на ОП „Пристанищна инфраструктура”-Несебър, според който щатът нараста от 4,5 и персоналът достига 9,5 броя.

         А по т.15 Румен Кулев – председател на Общинския съвет- Несебър ще предложи за отпускане на еднократна финансова помощ на лица с тежко здравословно състояние.