Проведе се обществено обсъждане на проектобюджета на Община Несебър за 2022 г.

         Обсъждането бе водено от Иван Гургов – заместник-кмет по „Бюджет и финанси ” на Община Несебър.По време на срещата експерти от ресорните общински звена подчертаха, че проектобюджетът е балансиран, изпълним и съобразен с приоритетите на общината.

         Проектобюджетът на Община Несебър за 2022 г. е в размер на 78 500 000 лв., в т.ч. преходен остатък от 2021 г. по държавни дейности в размер на 869 484 лв. Както и в предходни години, в него има разчетени средства за помощи за социално слаби и лица с увреждания, помощи за новородени и програма ин-витро, за нуждаещите се от хемодиализа; запазват се и намаленията за учащи и пенсионери за ползването на общински транспорт, дофинансира се ДМК. Предвидена е издръжка на пенсионерски клубове, на спортни клубове и дружества със седалище на територията на общината, дофинансиране на читалищата на територията на общината, отделени са средства за издръжка на полицията, както и за реклама на общината като туристическа дестинация.             Разчетени са средства за съфинансиране на проектите, по които са отпуснати средства по оперативни програми.Рамката на капиталовата програма е в размер на 13 662 000 лв.

         Проектобюджет 2022 г.  отново спазва принципа на  запазване и разширяване обема на предоставяните от общината услуги и повишаване на тяхното качество.Той има за цел да представи параметрите на общинските дейности.

         Бюджетът се разполага в рамките на ресурсите на общината (трансфери от държавния бюджет, местни приходи, привлечени средства) и цели да постигне осигуряване на  човешки и финансов капацитет, необходими за  задължителните разходни отговорности по закон и изпълнението на годишните цели и задачи от местно значение.

         Пректобюджетът ще бъде представен на предстоящото заседание на Общинския съвет.