НАМАЛЯВАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И НАЕМИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА СПОРТНИ И КУЛТУРНИ ЦЕЛИ

         По предложение на кмета на община Несебър Николай Димитров бе изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цените на услуги на територията на общината.Промените са свързани с:

         1.Намаляване на таксите за хранене в задължителното предучилищно образование.

         Родителите/настойниците на децата в задължителна предучилищна възраст в детските градини ще заплащат 50% от стойността на таксата през учебното време на годината.

         Родителите на деца, отговарящи на критериите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, ще бъдат освободени от заплащане на дължимите такси след заявено съгласие от родителите.

         Това ще доведе до по-пълен обхват на децата, подлежащи на предучилищно образование и ще се редуцират случаите на отпадането от образователната система.

         Намаляването на таксите е следствие и от промените в Закона за предучилищно и училищно образование, които регламентират увеличаване на делегираните бюджети в образователната система в частта, касаеща дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование.

         2. Намаление на цените за ползване на общински зали за спортни, културни и образователни цели.

         С цел стимулиране физическата активност и контактите между гражданите и за да се даде възможност за по-добър социален живот в рамките на общността, цените за ползване на залите в Културен център „Артиум“ – Несебър, Читалище „Яна Лъскова“ – Несебър, Център „Сочи“ – Несебър Многофункционална зала – Обзор ще бъдат намалени с 20-25%, като мерките срещу разпространението на COVID ще продължават да се съблюдават.

         Предложените промени отразяват стремежа на общинското ръководство да разшири възможностите за активен социален живот за гражданите и да мотивира младите семейства чрез осигуряване качествена и достъпна образователна среда  за децата  в община Несебър.