Гласуваха единодушно

         С Докладна записка вх. №  591/01.11.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници приеха решение №498 за утвърждаване размер на допълнителна субсидия за футболни клубове от община Несебър.

         І. На основание чл. 21 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл.3 т.3 от НАРЕДБА за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър, Общинският съвет – Несебър отпуска средства в размер на 6 000 лв. /шест хиляди лева/ за допълнително финансово подпомагане на следните футболни клубове от община Несебър:

  1. Сдружение „Футболен клуб Свети Влас“ – гр. Свети Влас – 1 000 лв.
  2. СНЦ Футболен клуб „Устрем“ – с. Тънково – 1 000 лв.
  3. Сдружение Футболен клуб „Кошарица“ – с. Кошарица – 1 000 лв.
  4. Сдружение Футболен клуб „Равда“ – с. Равда – 1 000 лв.
  5. Футболен клуб „Черноморски спортист“ – гр. Обзор – 1 000 лв.
  6. Футболен клуб „Черноморец“ – гр. Несебър – 1 000 лв.

         ІІ. В срок до 31 януари 2022 г., заедно с годишния отчет за календарната година,  който се представя по реда на чл.19 от Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър, футболните клубове, получили допълнителна субсидия, следва да представят документи, удостоверяващи разходите направени за провеждане на заявеното мероприятие.

         При непредставяне на счетоводни документи, удостоверяващи  направените разходи,  отпуснатата им  допълнителна субсидия, да бъде приспадната от  субсидията за 2022 година.