Общинският съвет в Несебър гласува за Сдружение с нестопанска цел «Общински футболен клуб Несебър» целева субсидия от 199 000 лв.

         По предложение на Румен Кулев – председател на Общинския съвет – Несебър, общинските съветници с 16 гл. „за” и 2 гл. «против»  гласуваха решение № 471 за отпусканене на Сдружение с нестопанска цел «Общински футболен клуб Несебър» целева субсидия  в общ размер на 199 000 лв.

         Разпределението за размера, освен  за подпомагане на дейността на мъжкия футболен отбор сумата е 130 000 лв, се дават и за издръжката на Детско-юношеската школа в размер на 24 000 лв. И за покриване на разходите  за ВиК  сумата е за 45 000 лв.

         С цел осъществяване на текущ контрол, задължава Сдружение с нестопанска цел ОФК «Несебър» да представя в Общинския съвет, на всяко три месечие финансов  отчет, ведно с придружаващите го първични счетоводни документи, удостоверяващи реда и начина на изразходване на  средствата, отпуснати с настоящото решение.

         Средствата са осигурени  от бюджета на общината за 2021 г. от Дейност 714, § 4500.