Втора работна среща на комитета за управление на проект BSB 867 „Черноморски археологически, исторически и културен портал“ (ARHICUP)

Втора работна среща на комитета за управление на проект
BSB 867 „Черноморски археологически, исторически и
културен портал“ (ARHICUP)

         На 13 юли 2021 г. от 11:00 ч. се състоя втората работна среща на комитета за
управление на проект BSB 867 „Черноморски археологически, исторически и културен
портал“ (ARHICUP). Проектът, в който Община Несебър е водещ партньор, се
изпълнява в сътрудничество с Националния исторически музей на Република Молдова
и Музея за национална история и археология в гр. Констанца, Румъния.

         Съвместното събитие протече в онлайн среда като беше структурирано в два
модула. В рамките на първата част, партньорите обсъдиха въпроси свързани с
управлението и отчитането на проекта, в това число изготвянето на междинен доклад за изпълнението му през първата година. Вторият модул беше посветен на отделни
проектни дейности и техните цели. Набелязаха се работните стъпки и насоки за
изпълнение на предстоящите задачи.

         В хода на срещата, румънският партньор сподели, че сайтът на проекта е изграден. Той ще се използва като основа при създаването на модерния уеб портал,
популяризиращ културните ценности на Черноморския регион.

         Проект BSB 867 „Черноморски археологически, исторически и културен портал“
(ARHICUP) стартира на 1 юни 2020 г. и е с продължителност 24 месеца. Общата му
стойност е 566 400 евро като бюджетът на Община Несебър е 369 080 евро.
Финансирането е предоставено от Съвместна оперативна програма за трансгранично
сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-
2020“.