Решиха възнагражденията за местния референдум

         Централната избирателна комисия обяви решение №230-МР/14.06.202 за произвеждане на местен референдум в следните населени места от община Несебър: с. Баня, с. Емона, с. Паницово и с. Козница на 4 юли 2021 г.

         С решението е определено, че еднократно възнаграждение на членовете на ОИК – Несебър, област Бургас, за подготовка и произвеждане на местен референдум в следните населени места на 4 юли 2021 г., е за: председател – 460 лв, заместник-председател – 430 лв, секретар – 430 лв, член – 400 лв.

         Еднократното възнаграждение на членовете на СИК за произвеждане на местния референдум е по за: председател – 40 лв, секретар – 35 лв, член – 30 лв. На членовете на СИК по чл. 444, ал. 1 от ИК, които предават протоколите и книжата в ОИК, определя по 10 лева допълнително възнаграждение извън посоченото в т. 2.

         Възнагражденията на ОИК и СИК, както и разноските при евентуално обжалване на резултатите са за сметка на общинския бюджет, като възнагражденията не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на общинския бюджет.

         За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган, членовете на ОИК и СИК получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по т. 1 или т. 2 и т. 3 от настоящото решение.