Референдумът е в ход                         

         Внесоха предложението за произвеждане на местен референдум в Общинския съвет – Несебър

         Премиерът Бойко Борисов подписа решението на 24 март за Референдума в Обзор да се обнародва в „Държавен вестник“  едновременно с обнародването на указа на президента на Република България.*Президентът обаче отложи указа, и каза защо. Междувременно вече е в ход и нов истински референдум.

         Инициативният комитет внесе подписка референдум „Подкрепяте ли предложението с. Баня, с. Емона, с. Паницово и с. Козница да останат в границите на Община Несебър“. Подписката е с решение №227/08.04.2021 г. и е депозирана до председателя на Общинския съвет-Несебър, с копие до кмета на Община Несебър, внесоха регистъра по чл. 27, ал.5 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.Изложени са мотиви и аргументи към подписката.

         Членовете на Инициативния комитет са седем, а председател е Росица Ракова, като в подписката са вписани 158 жители от съставните селища,а хората се събраха на площада пред с.Баня.На 12.04.2021 е изпратена на ТД ГРАО – за проверка с изх. № 231, на същата дата е изпратено писмо до кмета на община Несебър с изх. № 232 и уведомление до общинските съветници по чл. 30 ал. 1 от ЗПУГДУМС с изх. № 233.

         По-рано общинските съветници на два пъти с огромно мнозинство гласуваха „против” Обзор и съставните селища да се отделят от община Несебър,но областният управител на Бургаска област Вълчо Чолаков успя да прокара обзорския референдум. ____________________________________________________________________

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

Препис
Р Е Ш Е Н И Е № 253
от 24 март 2021 година
ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНА ПРОМЯНА ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС, И СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ОБЩИНА С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР. ОБЗОР, ОБЛАСТ БУРГАС
На основание чл. 9, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 8, ал. 3 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т
Р Е Ш И:
1. Отделя от община Несебър (BGS15), област Бургас, населените места гр. Обзор (53045), с. Баня (02703), с. Емона (27454),
с. Козница (37825), с. Паницово (55350), с. Приселци (58431) и
с. Раковсково (62102).
2. Създава нова община с административен център гр. Обзор, област Бургас, и включва в състава й населените места с. Баня,
с. Емона, с. Козница, с. Паницово, с. Приселци и с. Раковсково.
3. Предлага на президента на Република България на основание чл. 98, т. 5 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България да издаде указ за утвърждаване на границите и административния център на новосъздадената община и на промените в границите на община Несебър, област Бургас.
4. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“ едновременно с обнародването на указа на президента на Република България.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков
 
Президентът на Република България Румен Радев:
            „Моето решение трябва да бъде съобразно закона. Предложението, което отправи към мен Министерски съвет, влиза в определено противоречие със Закона за преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г., според който от предварителния обход до завършването на преброяването не може да има промени административни и териториални. Това повелява законът”..