Пеньо Костадинов издаде уникална книга

          Пеньо Костадинов издаде уникална книга

          Философът-журналист  Пеньо Костадинов-един от нас,но не съвсем

          Научната монография „Философско-епистемологични основания на хуманитарното и етическо знание” /Критика на способността за познание на човека/ от известния бургаски философ и журналист Пеньо Костадинов бе представена в залата на Регионална библиотека „П.Яворов“-Бургас.В книгата, плод на близо 25-годишната работа на автора, са изложени в дълбочина най-общо логико-гносеологическата връзка между епистемно и ценностно знание,от която израстват контурите на хуманитарното и етическо знание при строго съобразяване с релацията-естественонаучно и математическо знание.

          Възоснова на богат историко-философски, историконаучен и епистемологичен материал в текста се търсят възможни отговори и съвременни решения на класически въпроси от сферата на антропологията, етиката, изкуството и културата. Със средствата на един прецизен системен подход се прави опит за обосноваване на актуални гносеологически проблемни области, третиращи широк кръг от  социокултурни и аксиологични аспекти на модерния дискурс в хуманитаристиката. Философската рефлексия, както в тази специфична област на знанието, така също и в природонаучната сфера ни насочва към една системно-дейностна концепция за субект-обектните отношения, от които може да израстне един нов и не чак толкова самонадеян идеал за научност и наука изобщо.

          Направен е опит за задълбочено, детайлно представяне на генезиса и развитието на същинското хуманитарно и етическо  познание съобразно неговите цивилизационни етапи. В изследването се предлага преглед на отделни подчинени на темата аналитични идеи на негови авторитетни теоретици и изследователи от близкото и далечно минало.

          В текста с обем от около 350 стр. са представени подробно философско-епистемологичните основания на основните конкуриращи се изследователски програми в хуманитарното познание-структурно-семиотичната, по същество сциентистка програма и т. нар. условно „хуманитаристична” изследователска програма, застъпена предимно от немската херменевтика /Шлайермахер, Дилтай, Хайдегер и Гадамер/.
Особен интерес представляват страниците, в които авторът по убедителен начин разкрива оригинални идеи, свързани с разглежданата тема на такива знаменити мислители като Кант, М. Хайдегер, Витгенщайн М. Фуко, Р. Рорти, Е. Агаци, Н. Бахтин и други. Книгата е предназначена за философи, социолози, изкуствоведи, културолози, хора на изкуството, както и за всички онези, които се интересуват от сложната релация: философия-изкуство-наука-култура.

          А ето какво споделя за автора на книгата проф. д-р Кирил Нешев, един от авторитетите, „бащи” на катедра „Логика, етика и естетика” на Софийски университет „Св Климент Охридски”: „Непременно трябва да се отбележи добрата философска школовка и много доброто познаване на историята на философията и историята на етиката. Тъкмо тази школовка и това познание позволяват на автора да прави широки обобщения,да дава широки оценки и дори да изказва прогнози за развитието на етиката… Заключението е, че с това изследване д-р Костадиновпоказва високи възможности за изследователскаработа в областта на философията и етиката”.

          Освен философ обаче Пеньо е и журналист.И като такъв,можем да го смятаме за един от нас в журналистическата гилдия.Но не съвсем,защото все пак,той си остава философ,от онези философи,които са изключителен дефицит сред хората в днешно време.

          Биографични данни за автора:

          Пеньо Костадинов Пенев е роден през 1956 в Бургас. Завършва през 1980 г. специалност „Философия” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Доктор е по философия от 1991 в Института за философски изследвания на Българска академия на науките. Живее и работи като журналист в Бургас. Бил е редактор във вестниците „Черноморски фар”, списание „Море”- Бургас и ТВ „Микс”-Бургас.Активно сътрудничи и на несебърския вестник «Слънчев бряг прес»,публикувал е и в сайта “Несебър медия”. В продължение на 10 години води авторското предаване „Смисли” отначало в „Рент” ТВ, а по-късно и в „СКАТ” и ТВ „Микс”-Бургас. Автор е на много публикации в регионалния и национален печат, както и на биографични монографии. Книгата е посветена на паметта на проф. д-р Стефан Васев и е издадена със спомоществователството на Командерия „Св. Димитър“ – Бургас на Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим.