Предоставят за временно и безвъзмездно ползване на превозно средство

         Общинският съвет – Несебър с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие решение №199.

         На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет даде съгласие да се предостави за временно и безвъзмездно ползване на ОД на МВР – Бургас за нуждите на РУ – Несебър 1 бр. /един брой/ моторно превозно средство – мотоциклет, марка „Pioneer“, модел ХF 200-2А, с регистрационен номер – А 2396 К и рама К166FML30114247,.

         Възлага на кмета на община Несебър да издаде заповед и определи условията на безвъзмездното право на ползване по реда на чл.16 ал.3 във връзка с чл.30 ал.2 т.3 от Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

         Предвид настъпването на активния летен сезон, на основание чл.60 ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.